Obec Babice u Rosic
Obec Babice u Rosic
Aktuálně Úřední deska Obecní úřad Povinné informace Zveřejňování informací Historie obce Zajímavosti Fotogalerie Videoprezentace Turistika, volný čas Vyhlášky, dokumenty Formuláře ke stažení Odstraňování odpadů Zájmové organizace Místní knihovna Lékaři v okolí Důležité odkazy Napište nám Veřejné zakázky GDPR - ochrana osobních údajů
Mobilní rozhlas

OBECNÍ GEOPORTÁL
MAGAZÍN MIKROREGIONU KAHAN

Obec Babice u Rosic

Povinné informace

Povinně zveřejňované informace podle zák. 106/1999 Sb., v platném znění

    Oficiální název

    Obec Babice u Rosic

    Způsob založení

    Obec Babice u Rosic (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle § 2 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Je tedy právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

    Obec je veřejnoprávní korporace, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání také veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech. Ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce rozhoduje zastupitelstvo obce. Funkční období zastupitelstva je čtyřleté.

    Posláním obce je zajištění správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony.

    Organizační struktura

 • zastupitelstvo:
  • 7 členů
 • uvolnění členové zastupitelstva obce:
  • starosta
 • výbory zastupitelstva obce:
  • finanční výbor o kontrolní výbor
  • výbor pro občanské záležitosti
       

    Kontaktní spojení

    Kontaktní poštovní adresa:

    Obec Babice u Rosic
    Náves 14
    Babice u Rosic
    664 84 Zastávka

    Telefonní spojení:

    tel.: 546 431739
    tel.: 546 430565

    Elektronická komunikace:

    e-podatelna: info@babiceurosic.cz
    ID datové schránky: 8vta84z

    Adresa internetové stránky:

    www.babiceurosic.cz

    Úřední dny:

Pondělí: 8-12 hod. 13-17 hod.
Středa: 8-12 hod. 13-17 hod.

 

   

   Podatelna, ověřování podpisů, Czechpoint:

Pondělí: 8-12 hod. 13-17 hod.
Úterý: 8-10 hod. -
Středa: 8-12 hod. 13-17 hod.
Čtvrtek: 8-10 hod. -
Pátek: 8-10 hod. -

 

 

 

 

 

    Bankovní spojení

    Česká spořitelna, a.s.
    č. ú. 1348733349/0800

    IČO

    00362531

    DIČ

 CZ00362531

    Rozpočet

    Viz web: Elektronická úřední deska

    Žádosti o informace

    Viz web: Zveřejňování informací

    Příjem žádostí a dalších informací

 • Ústně:
  • Na podatelně obecního úřadu nebo u vedení obce
 • Telefonicky:
  • Na podatelně obecního úřadu nebo u vedení obce
 • Písemně:
  • Poštou na adresu Obec Babice u Rosic, Náves 14, Babice u Rosic, 664 84 Zastávka
  • Na podatelně Obecního úřadu, Náves 14, Babice u Rosic, 664 84 Zastávka

    Opravné prostředky

    a) proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace

    Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat ve lhůtě 15 dnů od data doručení rozhodnutí odvolání. Bližší informace je uvedena v interní směrnici o realizaci práva občanů na svobodný přístup k informacím. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

    b) proti jiným rozhodnutím dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

    opravný prostředek proti rozhodnutí orgánu I. stupně, tj. odvolání, je třeba podat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zákon nestanoví jinak. O odvolání rozhoduje správní orgán nejblíže vyššího stupně nadřízený správnímu orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. Odlišnosti stanoví konkrétní zvláštní právní předpis.

    Předpisy

    Úhrady za poskytování informací

    Viz web: Úhrady za poskytování informací

    Poskytování informací

    Viz web: Zveřejňování informací

 
© Obec Babice u Rosic 2007, Přístupy celkem: 577,559, Dnes: 109, Včera: 134, Online: 3