aktuality
historie
fotogalerie
knihovní řád
ceník poplatků
odkazy
kontakty
nové knihy

Ať žije babická kultura a knihovna zvlášť!

HISTORIE

Věřím, že se na mě nebude nikdo zlobit, když jsem si, jako nadpis, vypůjčil pozdrav z oblasti sportu, specielně  fotbalu. Je v tom určitá analogie. Stejně jako fotbal zaujímá jedno z předních míst ve sledovanosti sportovních akcí, patří dobrá kniha na vrchol pyramidy, sestavené z činností a akcí kulturních. My, občané Babic, můžeme být hrdí na naše předky, že knihovnu, jako kulturní instituci, zřídili již v roce l920. O její historii několik základních údajů.

Rozhodnutím obecního zastupitelstva v prosinci roku 1920 byla otevřena cesta ke zřízení obecní knihovny. Po zajištění všech přípravných prací
a nakoupení knih byla činnost obecní knihovny zahájena 20.4.1921. Knihovna měla 18O svazků, z toho 153 zábavných a 27 poučných. Její činnost řídila zvolená knihovní rada. Knihovna byla umístěna postupně ve staré škole, v obecní nemocnici a od roku 1950 v kulturním domě.Tolik stručně z historie,ke které se ještě později vrátíme podrobněji výpisem z obecní kroniky.

 

ROK 2006

K 31. 12. 2006 obsahoval knižní fond naší obecní knihovny celkem 2764 knižních jednotek, z toho 364 svazků literatura naučná, 2400 svazků literatura krásná včetně literatury pro děti. Ty jsou ve formě říkadel pohádek a příběhů. Do knihovny dochází pravidelně dvě periodika: Zahrádkář
a Vlasta. Formou „remitendy periodik“ byly pro rok 2007 objednané následující: Sluníčko, Moje zdraví, Udělej si sám, 5xKrimi – Stalo se, Přísně tajné, DVD Movie +Video domácí kino. V místnosti knihovny je nainstalován počítač s připojením na internet. Jeho používání je zdarma.

Jedenkrát za půl roku dostávají naší čtenáři k dispozici soubor, čítající cca 80 až 90 knih všech žánrů, nazvaný „výměnný fond“. Je to dobrá a záslužná akce krajských knihoven, v našem případě knihovny Kuřim. Tímto způsobem je umožněno čtenářům malých obecních knihoven, které nemají dostatek finančních prostředků na nákup nových knih, aby se s těmito novinkami seznámili.

Jako zdroj knih pro naši knihovnu (ne sice nových), je také třeba uvést dary. Buď organizované centrálně, přes krajskou knihovnu Kuřim (příkladně zrušením velké podnikové knihovny), nebo dary od soukromých majitelů, občanů Babic. Zde je třeba poděkovat paní Milochovcové Aleně, panu Ing. Václavu Badurovi, panu Josefu Šalbabovi, panu Pavlu Skurovcovi za darované knihy.

 

ROK 2007

K 31. 12. 2007 se náš knižní fond rozšířil a sice na 2921 svazků, z toho 411kusů představuje literaturu naučnou, 2510 pak beletrii. Knihovnu navštívilo v průběhu roku 2007 celkem 677 čtenářů a zájemců o internetové služby. Vypůjčili si celkem 1374 svazků. Náklady na pořízení nových knih
a periodik činily v roce 2007 10.045,- Kč a to z rozpočtu obce. Z těchto peněz byly zakoupeny velmi lukrativní tituly z nakladatelství Euromedia. Jsou to m.j.

Nejnovější nádherně vybavená encyklopedie, obsahující dosavadní poznání lidstva, které je rozděleno do 7 svazků:

  • Vesmír – ke hranicím známého prostoru,
  • Země – hory, řeky, pouště, lesy, sopky, počasí, ledovce
  • Rostliny – z celého světa
  • Zvíře – unikátní přehled živočichů celého světa
  • Oceán – fascinující svět moří a oceánů
  • Člověk – obrazová encyklopedie lidstva
  • Česko – dějiny, místopis, osobnosti, památky, příroda

Zájemcům o domácí turistiku bude sloužit „Velká turistická encyklopedie“, rozdělená podle krajů. V roce 2007 vyšly 2 svazky a to kraj Středočeský
a kraj Jihomoravský.Tyto už jsou k dispozici v knihovně. Každý rok přibudou další tři. Za prostudování jistě stojí i Praktický rodinný lékař a další a další,
se kterými vás budeme postupně seznamovat, a které si nejlépe prohlédnete přímo v knihovně.

 

ROK 2008

K 31.12.2008 se náš knižní fond rozšířil o 99 knižních jednotek, a to formou nákupu přes společnost EUROMEDIA, která poskytuje na nové knihy slevu až 27% tedy na celkový stav  3020. Nadále jsou čtenářům k dispozici časopisy Vlasta a Zahrádkář – které dochází běžně dle celoročního předplatného. Dále odebírá knihovna opět časopisy ve formě remitendy, to jsou ty časopisy, které se v normální distribuci neprodaly a jsou znovu nabízeny s měsíčním zpožděním, ale za podstatně nižší cenu. V letošním roce to byly tituly: Udělej si sám, Moje zdraví, Lidé a země, 5x krimi – stalo se, Přísně tajné, DVD Movie+Video domácí kino, a pro nejmenší čtenáře Sluníčko.
           

Knihovna má celkem 37 registrovaných čtenářů, z toho 6 do 15 let. Uskutečnilo se 994 návštěv, výpůjček bylo1087, z toho 142 dětských.
V dubnu a říjnu byly zajištěny 2 soubory knih z výměnného fondu knihovny Kuřím o celkovém počtu 182. Celý rok byl pro všechny zájemce k dispozici bezplatně internet.

 

ROK 2009

V roce 2009 přibylo 53 nových knih, vyřazeno bylo 25 takže knižní fond k 31.12 2009 se rozrostl na celkový stav 3048 ks. Nové knihy se nakupovaly opět se slevou přes společnost Euromedia. Pan Buďa Miloš věnoval knihovně několik krásných knih s historickou tematikou za což mu tímto děkujeme. Poděkování patří i panu V. Zelinkovi, za věnování časopisů Enigma. Časopisy s pravidelným předplatným zůstávají Vlasta a Zahrádkář. Formou remitendy byly zajištěny stejné časopisy jako v roce 2008. Náklady na pořízení nového knihovního fondu činily v roce 2009 celkem 19.115,- Kč. Byly také zajištěny 2 soubory knih z výměnného fondu, jarní a podzimní,
o celkovém počtu 182 knih.

Knihovna měla v roce 2009 28 registrovaných čtenářů, z toho 4 do 15 let. Počet návštěv knihovny – tedy i neregistrovaných – včetně zájemců
o internet činil 973. Vypůjčeno bylo celkem 1432 knih, toho 234 periodik.

Nové zajímavé tituly: Jih proti severu 1 a 2, Scarlet 1 a 2, Rhet Butler, Největší záhady světa, další díly Velké turistické encyklopedie, pro mladé čtenáře Ferda mravenec, Včelka Mája a další.

 

ROK 2010

Pro rok 2010 připravujeme zařadit od 1.dubna do knihovního fondu
i DVD – viz samostatný seznam.

Občané Babic dostali k loňským vánocům skutečně pěkný a praktický dárek. Největší radost z něj budou mít jistě ti, kteří stále věří, že dobrá kniha je základním kamenem při posuzování vzdělanosti a kulturnosti národa. Ptáte se co je to za dárek?

Vedení obce přijalo nabídku Regionální knihovny Kuřim zajistit nejen pro čtenáře, ale i pro ostatní zájemce, zpracování ON-LINE katalogu v obecní knihovně v Babicích.

Tímto mají babičtí občané, kteří vlastní počítač, možnost pouhým kliknutím zjistit jestli je v knihovně ta kniha, o kterou mají zájem. Vyhledávání je velmi jednoduché. Na webových stránkách obecní knihovny klikneme na On-line katalog. Do nabídnuté tabulky zadáme dle požadavku známé údaje
o hledané knize: jméno autora, nebo název knihy nebo klíčové slovo. Spustíme vyhledávání tlačítkem hledej a program tazateli odpoví.

28. listopadu loňského roku byl spuštěn katalog beletrie pro dospělé. V průběhu ledna a února letošního roku bude zpracován zbytek knižního fondu, tzn. beletrie pro mládež, pohádky a říkadla pro nejmenší a naučná literatura pro dospělé a pro mládež. Postupně se do on-line katalogu budou zařazovat i periodika a elektronický fond. Protože se jednotlivé knihy současně vybavují čárovými kódy, bude tímto celý knižní fond v budoucnu připraven (po nákupu potřebné techniky) na kompletní elektronickou obsluhu v knihovně.

Jako knihovník jsem tuto akci velmi přivítal, neboť jsem přesvědčen, že velmi přiblíží svět knihy nejen pravidelným čtenářům, ale i ostatním občanům. Je to jedna z cest jak získat další čtenáře hlavně z řad mladých. Využívám proto této příležitosti a zvu všechny zájemce o dobrou četbu a poučení na návštěvu naší obecní knihovny. Současně přeji všem do nového roku hodně zdraví a pěkné zážitky nad dobrou knihou.

 

ROK 2011

V roce 2011 naše knihovna rozšířila knihovní fond o 77 knižních jednotek, na konečný počet 2745 kusů. Je však nutno konstatovat, že 95% těchto knih bylo získáno formou darů a to od regionální knihovny Kuřím, nebo od soukromých dárců – občanů Babic.

Od letošního roku bylo zrušeno objednání časopisů formou opožděné dodávky, kdy se časopisy dodávají opožděně cca o 1 měsíc, ale cena je snížena o více než 50%. V důsledku nedostatku finančních prostředků, zůstaly objednané pouze časopisy Vlasta a Zahrádkář. Ty jsou v normálním časovém režimu.
o internet činil 973. Vypůjčeno bylo celkem 1432 knih, toho 234 periodik.

Podle Vyhlášky Ministerstva kultury ze dne 21. února 2002 č.88 k provedení zákona č.. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) byla provedena revize celého knihovního fondu ke dni 29. 12. 2011

Knihovní fond byl nově evidován v automatizovaném knihovnickém systému Clavius REKS pod přírůstkovými čísly 1-2745.

Stav knihovního fondu po revizi (ke dni 29. 12. 2011):

Naučná literatura - 395
Beletrie - 1627
Naučná pro ml. - 79
Beletrie pro ml. - 644

Celkem - 2745

Poslední přír. číslo - 2745
Poslední úbytkové číslo - 0

Registrovaní čtenáři – 28, z toho do 15let - 5
Návštěvníci celkem – 451
Výpůjčky celkem – 737

Z výměnného fondu bylo zapůjčeno celkem 147 knih ve dvou časových intervalech.

Pro návštěvníky je v provozu počítač s připojením na internet

 

ROK 2012

V roce 2012 rozšířila místní knihovna svůj fond o 56knižních jednotek, ze zdrojů stejných jako v roce 2011 .Pro nedostatek finančních prostředků byl objednán pouze 1časopis a to Vlasta. Celkem tedy obhospodařuje knihovna následující soubor knižních jednotek:

Stav fondu k 31. 12.2012 – 2801
Z toho 480 - naučná literatura, 2321 - krásná literatura
Registrovaní čtenáři – 27 z toho do 15let – 5
Návštěvníci celkem – 896
Výpůjčky celkem – 744

Z výměnného fondu knihovny Kuřim bylo zapůjčeno celkem 165svazků, ve dvou souborech. Dobře funguje společná akce se společností Babičáci, kdy naši mladí spoluobčané od 4let věku řeší v knihovně úkoly zaměřené na významná výročí a to formou obrázku, křižovky, či jiné podobné hádanky.
Za vyřešení každého úkolu jsou účastníci odměněni. Podobné úkoly byly připraveny i pro účastníky akce „Noc s Andersenem“.Je nutno dodat, že úkoly připravují starší děti samy a pochválit Šárku Svobodovou a sestry Šmídkovy

Pro návštěvníky je v provozu počítač s připojením na internet