aktuality
historie
fotogalerie
knihovní řád
ceník poplatků
odkazy
kontakty
nové knihy

Knihovní řád je vydán na základě rozhodnutí zastupitelstva obce Babice u Rosic o provozování knihovny, ze dne 3. 3. 2003.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Poslání knihovny

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu §3 a 12 zákona č257/2OO1Sb (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, při zachování rovných podmínek pro všechny občany

Služby knihovny

Knihovna je knihovnou s univerzálním knihovním fondem,která: půjčuje veškeré knihovní jednotky,a to absenčně,nebo prezenčně připravuje a uskutečňuje besedy o literatuře a jejich tvůrcích zprostředkovává na vyžádání literaturu a informace z jiných knihoven umožňuje použití internetu

Poplatky

Základní služby,včetně použití internetu, poskytuje knihovna bezplatně veškeré finanční částky jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené ceníkem.

ČTENÁŘI A UŽIVATELÉ KNIHOVNY

Podmínky pro přijetí za čtenáře knihovny

Čtenářem knihovny se stává fyzická osoba vydáním čtenářského průkazu. Čtenářem knihovny se může stát: osoba s trvalým bydlištěm v místě knihovny a přilehlém regionu dítě do 15 let,které předloží písemný souhlas rodičů Podepsáním čtenářské přihlášky se čtenář zavazuje,že bude plnit všechna ustanovení knihovního řádu.Podepsáním čtenářské přihlášky dítěte do 15 let,přejímají rodiče odpovědnost za dodržování KŘ ze strany dítěte

Čtenářský průkaz

Čtenářský průkaz je dokladem čtenáře pro styk s knihovnou.Čtenář odpovídá za každé jeho zneužití

Poplatky

se vybírají podle schváleného ceníku

Povinnosti čtenáře

  • seznámit se s provozními povinnostmi  
  • respektovat pokyny knihovníka
  • zacházet s vypůjčenými knihovními jednotkami šetrně,chránit je před
  • poškozením a zcizením
  • zachovávat ve všech prostorách knihovny klid a pořádek

PODMÍNKY ABSENČNÍHO PŮJČOVÁNÍ

Pro půjčování KF platí ustanovení obč.zákoníku o půjčování věcí

Omezení absenčně půjčovaných KJ

  • O způsobu zapůjčení díla rozhoduje knihovna
  • Dětem do 15 let se půjčuje pouze literatura určená pro tuto věkovou kategorii

Výpujční lhůta

  • Knihy - 1 měsíc
  • Časopisy - 14 dní

 

Tento knihovní řád platí od 1.1.2003 a ruší se jím KŘ vydaný 31.12 1999

Celé znění KŘ je k dispozici v knihovně.